ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

a Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület szolgáltatásaihoz

Hatályos: 2020. október 15-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA

A szolgáltató neve: KURFLI Közhasznú Kulturális Egyesület

A szolgáltató rövidített neve: Kurfli Egyesület

A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Üteg utca 28/A ép. VIII em. 50.

A szolgáltató postacíme, fióktelepe: 1139 Budapest, Üteg utca 28/A ép. VIII em. 50.

A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: XX-XX-XXXXXX, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató adószáma: 18256024-1-41 EU adószám: HU18256024

A szolgáltató kamarai nyilvántartási száma: BUXXX (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)

A szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH- XXX

A szolgáltató bankszámlaszáma: Magnet Bank XXX

IBAN: XXX

BIC (SWIFT): XXX

2. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

e-mail: hello@fenntarthatojovokepp.hu

Web: https://fenntarthatojovokepp.hu/

II. MEGJELENÉSI SZOLGÁLTATÁS

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1 A Kurfli Egyesület (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Megjelenési Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen Általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSzF-ben) foglalt feltételek szerint.

3.2 Az Előfizető a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzFben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására.

4.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 5 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

4.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

5. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján a megadott előfizetői időkorláton belül.

5.2 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

5.3 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. Nem fizetési határidőre történő teljesítés esetén a kintlévőség-kezelés költsége az Előfizetőt terheli. 5.4 A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén – jogosult korlátozni az ugyanazon Előfizető nevén lévő egyéb szolgáltatásokat.

5.5 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatásfelfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért. 5.6 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSzF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain keresztül történik. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

6.2 A Szerződés lejárta előtt több, mint 21 nappal a Szolgáltató az Előfizető által a megrendeléskor megadott (vagy az azóta változásként bejelentett) e-mail-címére két értesítést küld a Szerződés lejáratáról, vagy a díjfizetési fordulójáról. A Szerződés lejárata előtt a Szolgáltató a kiküldött két e-mailértesítésen kívül más módon nem köteles tájékoztatni az Előfizetőt a Szerződés lejáratának időpontjáról. Az Előfizető adataiban történő változás bejelentése, illetve a Szerződés esetleges lemondása kizárólag az Előfizető felelőssége. Amennyiben az Előfizető nem hosszabbítja meg az előfizetést, a Szolgáltató felmondottnak tekinti azt.

6.3 A Szolgáltató jogosult 1.000 Ft + ÁFA számlázási adminisztrációs költséget felszámítani abban az esetben, ha az Előfizető hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – a Szolgáltató köteles írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően az Előfizetőt.

6.4 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.5 Mindkét fél jogosult a Szerződés lejáratakor azt nem meghosszabbítani. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

III. OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁS

7. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

7.1 A Kurfli Egyesület (továbbiakban: Szolgáltató) az oktatási szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére az online oktatási szolgáltatásokat, egyedi ajánlat alapján helyszíni oktatást biztosít az érvényes árlistában és a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek szerint.

7.2 A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

8. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 72 órán belül aktiválni. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

8.2 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése előre történik, csak ezt követően kapja meg Megrendelő a belépési adatokat.

9. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1 A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a megadott időkorláton belül.

9.2 Megrendelőnek tilos tovább adnia harmadik félnek az általa megrendelt oktatás, szolgáltatás anyagait, illetve az oldalhoz történő hozzáférési adatait.

9.3 A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

10.1 A Szolgáltató a jelen ÁSzF-ben szabályozott szolgáltatásokat határozott ideig nyújtja a Megrendelő számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain keresztül történik. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

10.2 A Szolgáltató jogosult 1.000 Ft + ÁFA számlázási adminisztrációs költséget felszámítani abban az esetben, ha a Megrendelő hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – a Szolgáltató köteles írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően a Megrendelőt.

IV. MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

11.1 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSzF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSzF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

11.2 A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

11.3 A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

11.4 Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek a Szolgáltató részéről a fenntarthatojovokepp.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. 12.2 Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.

12.3 A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

12.4 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.